JämQuiz Mänskliga rättigheter

JämQuiz Mänskliga rättigheter består av 11 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


När antogs den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter av FN:s generalförsamling?

Vad är en konvention?

Vad är mänskliga rättigheter?


Vilket land har inte förpliktigat sig att följa (ratificerat) barnkonventionen?


Vem var Rosa Parks?

Europakonventionen och Rättighetsstadgan är förkortningen på två viktiga regionala juridiskt bindande avtal i Europa (s.k. regionala instrument) för att skydda mänskliga rättigheter. Vad står dessa förkortningar för?

Med utgångspunkt i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter 
har FN:s generalförsamling antagit över 20 konventioner som är juridiskt bindande för stater som ratificerat (förpliktigat sig att följa) dem. Ett antal av dessa är s.k. kärnkonventioner och utgör basen för människorättssystemet. Hur många kärnkonventioner finns det?


Vilken svensk var Europarådet kommissionär för mänskliga rättigheter mellan 2006-2012?

Vad är folkrätt?

Den 10 december är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Varför firar vi mänskliga rättigheter just denna dag?

Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter skyddar många olika rättigheter. De mänskliga rättigheterna brukar ofta delas upp i två olika kategorier av rättigheter. Vilka?

Du är klar med JämQuiz Mänskliga rättigheter!