JämQuiz Barnkonventionen

JämQuiz Barnkonventionen består av 10 flervals-frågor. När du har gjort klart frågorna, får du ditt resultat och svaren på frågorna.


Den 1 januari blir Barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen är dock en förkortning av denna internationella konventions egentliga namn. Vad heter den egentligen?

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen. När ratificerade Sverige konventionen? (Ratificera = förpliktiga sig att följa)

Hur många artiklar (motsvarande lagparagrafer) innehåller barnkonventionen?

Hur ofta granskar FN:s barnrättskommitté hur länder lever upp till konventionen?

Vilka sitter i FN:s barnrättskommitté?

196 av 197 länder har ratificerat (förpliktigat sig att följa) barnkonventionen. Vilket land har inte gjort det?

Alla artiklar i Barnkonventionen är lika viktiga och utgör en helhet. Det finns dock fyra grundläggande principer i Barnkonventionen som alltid ska beaktas i alla frågor som rör barn och som ska genomsyra arbetet med alla andra artiklar. Vilken av följande tillhör INTE de fyra grundläggande principerna.

Barnkonventionen har tre tilläggsprotokoll för att ytterligare skydda barn. Ett av dem handlar om barn i väpnad konflikt och ett handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Vad handlar det tredje tilläggsprotokollet om?

Vem är Barnombudsman i Sverige den 20 november 2019 när Barnkonventionen fyller 30 år?

Vilken status kommer Barnkonventionen få när den blir lag i Sverige?

Du är klar med JämQuiz Barnkonventionen!